Rekomendacijos

Tyrimo rekomendacijos atsirado iš abiejų atlikto tyrimo dalių: literatūros apžvalgų bei atliktų eksperimentų. Kai kurios jų pataisytos ir papildytos po tyrimui skirto seminaro diskusijos, o taip pat atsižvelgus į suinteresuotų veikėjų pastabas, kurias gavome iš Lietuvos kultūros ministerijos, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, aljanso „Langas į ateitį“ bei leidyklos „StudioMitkus“.

Siekiant sukurti prielaidas skaitmeninės atskirties mažinimui, planuojant skaitmeninės atskirties mažinimo priemones, rekomenduojama:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Ūkio ministerijai

 • į kuriamas strategijas įtraukti konkretesnius planus, kurie ne tik konstatuotų padėtį, bet nurodytų, kokias socialines ir ekonomines reikmes gyventojai galėtų tenkinti naudodamiesi IRT, o tuo pačiu skatintų gyventojus dalyvauti socialinėje ir ekonominėje šalies veikloje, didintų valstybės gerovę ir pažangą;
 • užtikrinti skaitmeninio raštingumo ugdymo tęstinį planavimą ir įgyvendinimą bendrose vyriausybės programose, kai bus nutrauktas finansavimas iš ES fondų;
 • didesnį dėmesį skirti skaitmeninės atskirties problemoms, nes atskirtis pažeidžiamiausioms grupėms gali teikti vis didesnę žalą, ypač kai dauguma viešųjų paslaugų bei kita vieša infrastruktūra bus vis labiau prieinama per informacines technologijas;
 • sprendžiant IRT prieinamumo skirtumų problemas regionuose, tęsti pasiteisinusį bendradarbiavimą tarp Vyriausybės, valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų;
 • įtraukti į skaitmeninės atskirties mažinimo strategijų kūrimą arčiausiai gyventojų esančių organizacijų (mokyklų, bibliotekų, socialinių paslaugų teikėjų) atstovus;
 • didesnį dėmesį skirti spręsti skaitmeninės atskirties problemas, susijusias su motyvacijos ir galimybių gauti naudą iš IRT skirtumais, ne vien tik IRT prieinamumui bei gebėjimų ugdymui (ypač regionuose);
 • 2014-2020 metų „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ kur kas aiškiau ir detaliau apibrėžia skaitmeninės atskirties mažinimo tikslines auditorijas negu ankstesni dokumentai, tačiau būtina jas giliai pažinti ir diferencijuoti bei ieškoti būdų tenkinti jų esminius poreikius ir per gebėjimų ugdymą, ir per tikslinių paslaugų kūrimą.

Socialinei ir darbo ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai

 • identifikuoti tikslines grupes motyvuojančias intervencijas, kurios tikslinių grupių nariams turėtų prasmę ir padėtų nugalėti nežinomybės baimę;
 • skatinti mokslinius tyrimus, tiriančius skaitmeninės atskirties mažinimo metodų efektyvumą įvairiuose kontekstuose;
 • kompleksiškai planuoti ir taikyti priemones vienu metu mažinančias visų lygių skaitmeninę atskirtį – didinant IKT prieinamumą, gerinant praktinius nauojimosi įgūdžius, didinant naudos suvokimą ir motyvaciją;
 • didinti edukatorių, dirbančių su skaitmeninės atskirties mažinimu, kompetencijas kūrybiškai ir naujoviškai motyvuoti dalyvius naudoti skaitmenines technologijas

Kultūros ministerijai

 • užtikrinti viešųjų bibliotekų, vykdančių skaitmeninių gebėjimų ugdymo ir skaitmeninės atskirties mažinimo veiklas, reikalingos infrastruktūros atnaujinimą;
 • didinti neformalios edukacijos, skirtos skaitmeninės atskirties mažinimui, renginių skaičių ir kokybę, ypač kultūros įstaigų darbuotojų kompetencijas kūrybiškai ir naujoviškai motyvuoti dalyvius naudoti skaitmenines technologijas;
 • skatinti savivaldą ir bendruomenes sudaryti sąlygas kurti ir nuolat atnaujinti priemones, skirtas vykdyti įvairių socialinių ir amžiaus grupių gyventojų skaitmeninio raštingumo ugdymo renginius viešųjų bibliotekų tinkle;
 • ieškoti būdų suinteresuoti kūrybinių industrijų įmones didinti interneto erdvėje prieinamų paslaugų kiekį bei turinio įvairovę, skatinti jų konkurenciją šioje srityje.

Savivaldos organams ir bendruomenių organizacijoms

 • derinti vietos nelygybės mažinimo planus su valstybės strategijomis;
 • arčiausiai gyventojų esančioms savivaldybėms ir bendruomenių organizacijoms į vietos plėtros ir nelygybės mažinimo strategijas bei veiklas įtraukti bibliotekas, kaip neformalaus švietimo organizacijas, konkrečiai numatant joms skaitmeninės atskirties mažinimo užduotis ir finansavimą;
 • rengti konkrečius planus ir priemones skaitmeninės nelygybės vietos bendruomenėse likvidavimui.

Organizacijoms, ugdančioms skaitmeninius gebėjimus

 • atsižvelgti į specifines tikslinės grupės gyvenimo aplinkybes. Pavyzdžiui, kurčiųjų ir neprigirdinčių mokymų dalyvių dėmesį ypatingai traukė komiksai kaip vizuali ir viena iš pagrindinių jiems prieinamų komunikacijos priemonių;
 • intervencines priemones nukreipti ne į bendrą technologinio skaitmeninio prietaiso (kompiuterio, planšetinio kompiuterio ar pan.) įvaldymą, tačiau į įtraukiančias, praktiškas ir naudingas kasdienybėje tikslinei grupei veiklas atliekamas skaitmeniniais prietaisais;
 • atsižvelgti į tikslinei grupei svarbius ir paveikius aspektus: bendro mokymosi svarbą, mokytojo (edukatoriaus) pagalbą, mokymo strategijų ir priemonių prieinamumą ir pritaikymą, mokymosi galimybių patrauklumą;
 • akcentuoti tikslinei grupei siūlomų naujovių gaunamos naudos suvokimą (tiek akiračio plėtimo atskleidžiant hipotetines ateities perspektyvas, tiek praktinės naudos aspektais);
 • atsižvelgti į skirtingą tikslinių grupių žinių ir patirties trūkumą (vaikų atveju), amžiaus įtaką technologijų įsisavinimui (senjorai), dažnai klaidingai suvokiamą prieigos paprastumą ar sudėtingumą (kurtieji) bei specifinius bet kurios atskirtį patiriančios grupės požymuis ir poreikius;
 • rengiant įvairius mokymus ir didinant jų dalyvių motyvaciją didelį dėmesį skirti kūrybinėms praktinėms užduotims, kurios labiau įtraukia tikslines grupes į mokymosi procesą ir turi didesnį poveikį rezultatams.

Leidėjams ir IRT paslaugų tiekėjams

 • Didinti interneto erdvėje prieinamų paslaugų kiekį į paslaugų paketą įtraukiant ne tik interneto prieigą, bet ir turinio pasiūlą (pvz., prieigą prie elektroninių knygų asortimento internete)
 • Publikuoti knygas ne tik spausdintais, bet ir įvairiais elektroniniais formatais (pvz., garsinės knygos)
 • Didinti kūrybiškų interaktyvių ir nemokamų laisvalaikio paslaugų, įtraukiančių įvairaus amžiaus ir gebėjimų asmenis į darbą su skaitmeninėmis technologijomis ir ugdančiomis jų darbo su internetu bei kompiuteriu gebėjimus.